Komplex PTSD

Komplex PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) är en term som har kommit att användas av psykologer och forskare när de anser att diagnosen PTSD inte räcker till för att beskriva de många allvarliga och svåra symtom som kan uppstå när en människa drabbas av en rad upprepade eller långvariga traumatiska händelser.

Komplex PTSD är i dag ingen fristående diagnos och det saknas en etablerad definition. Samtidigt upplever många psykologer ett behov av anpassad behandling hos patientgruppen.

Vem kan drabbas av Komplex PTSD?

Komplex PTSD kan uppstå hos människor med svåra barndomstrauman, människor som lever med misshandel och våld i hemmet och som blivit utsatta för övergrepp under en längre tid.

Att leva i en krigssituation, att tvingas på flykt och att vid flera tillfällen vara med om och bevittna svåra händelser är också exempel på händelser som kan leda till komplex PTSD. Men kopplingen mellan typen av händelse och komplex PTSD är inte helt klarlagd, även kortvariga enskilda händelser kan ibland leda till dessa svårigheter.

Symtom

Personer med komplex PTSD upplever symtom som är förknippade med PTSD: återupplevande av den traumatiska händelsen, undvikande av miljöer och känslointryck som riskerar att aktivera minnet och en allmän överspändhet. Ofta lider patienten av sömnsvårigheter. Andra vanliga symtom är aggressivitet, självskadebeteende och koncentrationssvårigheter.

Vid komplex PTSD finns vanligtvis en ensidig och genomgripande negativ självbild, stora relationssvårigheter och bristande känsloreglering. Detta kan uttryckas i dissociation och personlighetsförändringar, som kan vara lätta att förväxla med psykostillstånd och andra svåra psykiska diagnoser. Även somatiska symtom som smärta kan förekomma.

Behandling

I likhet med PTSD behandlas komplex PTSD med faser av stabilisering och bearbetning. Målet är att den drabbade individen skapar sig sammanhängande och självbiografiska berättelser där de traumatiska minnena integreras i en trygg och stabil självbild och verklighetsuppfattning.