Inlärningssvårigheter

Det finns flera typer av inlärningssvårigheter som kan ta sig olika uttryck hos olika individer.* En ”generell” inlärningssvårighet resulterar i att personen har svårare än de flesta andra att ta till sig all slags ny information, och att använda den på ett konstruktivt sätt. Andra individer kan ha ”specifika” svårigheter inom ett avgränsat område, t ex med att räkna, läsa och/eller skriva, eller med någon del av sin motorik.

Generella inlärningssvårigheter innebär att individen fungerar på en lägre nivå än genomsnittet. I och med att det tar längre tid att lära sig nya saker (oavsett vad), hamnar barn med dessa drag lätt på efterkälken i skolan och bland kamraterna.

De här tillstånden är relativt vanliga men ibland inte så uppenbara. De förekommer lika ofta bland flickor som bland pojkar, men de kan ta sig olika uttryck: Pojkar agerar oftare ut problem och uppmärksammas därför lättare av omgivningen. Flickor däremot drar sig inte sällan undan, de är tysta och ”snälla” vilket kan leda till att omgivningen inte ser att det finns allvarliga inlärningsproblem.

Specifika inlärningsproblem innebär att personen har tydliga svårigheter inom ett avgränsat område, t ex läsning (dyslexi), räkning (dyskalkyli) eller motorik (dyspraxi etc). I dessa avseenden tycks det finns en viss överrepresentation hos pojkar.

Symtom

Generell inlärningsstörning betyder att personen utvecklar sina förmågor litet senare och med mindre lätthet än andra, och inte heller når upp till samma nivå som de flesta andra.

Att vara sen i utvecklingen ger en klart ökad sårbarhet för många psykiska symtom och syndrom. Detta antas bero på att en viss funktionsnivå (inom de genomsnittliga gränserna) verkar vara en förutsättning för att utveckla kunskaper och färdigheter. Dessa behövs för att hantera tillvaron, när man som vuxen individ skall ta hand om sig själv, umgås med andra och arbeta eller studera.

Vanliga livshändelser kan hos personer med låg funktionsnivå vara så påfrestande att de kan leda till uppkomst av symtom på mental ohälsa.

Mer avgränsade inlärningssvårigheter leder ofta till känslor av otillräcklighet och utanförskap. Bristande förståelse hos omgivningen kan ta sig uttryck i bestraffning eller mobbning, vilket ju innebär starka påfrestningar i sig. Vi ser därför också i dessa fall en klart ökad sårbarhet för andra symtom.

Alla sorters inlärningssvårigheter förekommer mycket ofta hos personer med andra utvecklingsrelaterade problem, som ADHD, autism, Aspergers och Tourettes syndrom.

Utredning och diagnos

Problem med inlärning av kunskaper och färdigheter utreds av psykologer. Utredningen behöver ringa in vilka specifika svårigheter som personen har, och vilka konsekvenser dessa fått. Sedan behöver utredningen försöka svara på frågan under vilka omständigheter och på vilket sätt personen skulle kunna använda sina (begränsade) resurser på ett bättre sätt. Utredningen bör också kunna utesluta tillfälliga orsaker, t ex missförhållanden i hemmet eller skolan, och identifiera sådana medicinska problem som kan vara behandlingsbara.

Behandling

Att få en begriplig förklaring till varför man fungerar som man gör innebär för många människor en stor befrielse. Nästa nivå av åtgärder är att anpassa studiemiljö och omgivningens krav. Specialpedagogiska insatser kan hjälpa en person med begränsade resurser att utveckla dessa optimalt.

För avgränsade problem som dyslexi och dyskalkyli finns redan väl fungerande pedagogiska program som visat sig ge god effekt. Problemet är mera att alla som skulle behöva sådana insatser inte erbjudits detta eftersom de inte genomgått en riktig bedömning.

Hur får man hjälp?

Barnpsykiatrin eller skolpsykologen är första instansen för utredning och behandling. För personer med dyslexi kan speciella mottagningar eller centra vara till stor hjälp.

Råd till drabbade och anhöriga

Som förälder till ett barn som verkar ha inlärningssvårigheter gäller det att skaffa sig en begriplig bild av hur ens barn fungerar. Den bilden behöver innehålla både de sidor som innebär begränsningar, men också - och framförallt - de sidor som utgör barnets styrkor eller resurser. Dessa bör man sedan uppmuntra, så att barnet kan utvecklas efter sina egna förutsättningar.


* Artikeln tar inte upp problem vid mental retardation - utvecklingsstörning.