Teambuilding

Teambuilding – att få en arbetsgrupp att fungera bra. Begreppet team är definitivt på modet, men används ofta i alla möjliga sammanhang och med olika betydelser. I denna artikel utgår vi ifrån att teambuilding betyder att sätta samman och utveckla en grupp med olika kompetenser som kompletterar varandra.

Fokus i teambuilding är de interna relationerna och teamets inre processer. Varje team behöver ett uttalat mål både med att bygga teamet och för teamets arbete, något som ofta underskattas exempelvis inom vårdområdet.

En avgränsning kan göras emot vad som ofta kallas vårdteam, grupper som har flera specialistkompetenser t ex ”stroketeam”. Dessa grupper är inte alltid egentliga team. De kan snarare kallas mångprofessionella specialistgrupper, eftersom respektive specialistkompetens i många fall arbetar var för sig; sjukgymnasten gör sitt, logopeden sitt och arbetsterapeuten sitt.

Vid teambuilding är tanken att deltagarna med olika kompetens lär sig att tydligare bidra och samverka med de andra i teamet. Deltagarnas förmåga att kommunicera i grupp är därför avgörande, för hur väl teamet fungerar. I själva verket så är det avgörande att de som ingår i ett team har en specifik kompetens och verkligen tycker om att arbeta på detta sätt.

När ett nytt team ska sättas samman och utvecklas som ett team så finns det flera saker att tänka på.

  • Syftet med teamet måste vara tydligt redan från början och det bör ingå en tidsplan.
  • Sammansättningen av kompetenserna ska passa för uppgiften och alla som ingår ska behövas, teamet ska vara lagom stort.
  • De personer som ska ingå ska vara positiva till att ingå i teamet.
  • Teamet måste först diskutera fram vad som egentligen är uppgiften och hur man kan nå dit.
  • Teamet måste under arbetet utveckla en intern trygghet och struktur och finna konstruktiva arbetsformer.
  • Teamet måste efter de inledande diskussionerna få tid att utveckla en mer lugn arbetsfas.
  • När arbetet är klart så ska teamet avvecklas, helst under lugna och planerade former.

Tydliga roller

En faktor som kan påverka sammansättningen av teamen är hur stort behovet av kreativitets-främjande roller är. Ett team som skapats för att bryta ny mark, vinner troligen på att gruppen är heterogen, d v s sammansatt av olika kompetenser och personligheter, vilket stärker förutsättningarna att teamet utvecklar olika roller (teamroller).

Ett team som skapats för att skapa nya arbetsformer inom en väl definierad, befintlig verksamhet behöver troligen andra roller. Rolltänkandet är användbart för att internt diskutera samarbetet och vilket arbetsklimat som gynnar både uppgiften och team-medlemmarnas trivsel. ”Vilka roller behövs för att arbetet ska fungera optimalt?”, är frågor som bör ställas av deltagarna och teamledaren. Arbetsklimatet, exempelvis graden av öppenhet i teamet är till stor del beroende av hur ledningsfunktionen ser ut.

Ledarfunktion

En avgörande fråga är att teamledaren verkligen ska ha mandat att ha en faktisk ledarfunktion. Erfarenheterna av teamutveckling visar att arbetet gynnas om alla har sina tydliga roller, som de accepterar, och att teamledarrollen är tydlig. Självstyrande team tappar ofta energi och effektivitet om ledningsfunktionen är otydlig eller saknas.

Tydligt uppdrag

Teamets arbetsformer har stor betydelse för framgången. Det är viktigt att alla är eller blir införstådda med vad som egentligen är uppgiften för teamet. Det innebär att det inte alltid är ett plus med snabba beslut. Tvärtom kan ett beslut som inte är ordentligt genomdiskuterat leda till att teamet efter en lång tids arbete åter hamnar på ruta ett. Å andra sidan, att om och om igen älta samma fråga, där samma argument ständigt dyker upp kan också vara förödande för teamets utveckling och förmåga att arbeta med uppgiften. Det är ett ansvar för teamet, speciellt teamledaren, att skapa normer som främjar arbetet med uppgiften; så att teamet exempelvis inte fastnar i procedurdiskussioner eller metodtvister. En förutsättning är tydliga roller, ansvarsfördelning och tydlig ledningsroll i teamet.