Mobbning på arbetsplatsen

Mobbning och trakasserier på arbetsplatsen är både ett arbetsmiljöproblem och ett samhällsproblem som varje år driver människor till långvarig sjukskrivning och ohälsa. Men framförallt är det ett enormt problem för den som drabbas.

Mobbning kan röra sig om fysiska handlingar som hot, utpressning, sabotage och våld. Men ofta handlar det om mindre drastiska men nog så kännbara kränkningar – som att bli förtalad, kontrollerad, nedvärderad, utfrusen och socialt isolerad.

Bakgrunden till en mobbningssituation är först och främst dålig arbetsmiljö och dåligt ledarskap. Stress, orimligt stor arbetsbelastning, otydliga ansvarsområden, osäkra chefer, olösta småkonflikter är sådant som brukar utpekas som riskfaktorer för mobbning.

Sexuella trakasserier är också en form av kränkande särbehandling. Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar, jargong eller bilder som är sexuellt anspelande. Sexuella trakasserier skiljer sig från vanlig flirt genom att de är ovälkomna.

Samhället ser allvarligt på kränkande särbehandling på arbetsplatser. Det är därför förbjudet i lag och regleras bland annat i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter "Kränkande särbehandling i arbetslivet", AFS 1993:17.

Det är arbetsgivarens skyldighet att informera och arbeta förebyggande för att förhindra mobbning. Vad gäller sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön måste en arbetsgivare med 25 eller fler anställda redovisa sitt arbete skriftligt i en policy och en beredskapsplan mot sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön.

Vad kan jag göra själv?

Markera tydligt att du inte accepterar beteendet.

Ta upp problemen med din närmaste chef och kräv hjälp! Är chefen delaktig i kränkningarna kan du istället vända dig till en högre chef. Tidiga åtgärder ökar möjligheterna att lösa problemen.

För anteckningar om vad som har hänt och när. Men håll dessa för dig själv, undvik att skriva långa mail eller brev och sprida dem till olika instanser.

Många drabbade vill hålla sig kvar på arbetsplatsen för att försöka få upprättelse och kompensation, men det kan vara både svårt och smärtsamt om problemen pågått en längre tid. Det kan kännas orättvist att lämna arbetsplatsen då man inte bär skulden till problemet men ibland är det bättre att försöka ta sig vidare på egen hand. Att satsa på sig själv och sin framtid är det bästa sättet att ta revansch!

Ta hjälp!

Rådgör med en klok och pålitlig person utanför arbetsplatsen.

Be om stöd hos din fackliga organisation. Du kan börja med att tala med skyddsombudet på arbetsplatsen.

Tveka inte att söka professionell hjälp om du behöver det. Med psykologiskt stöd kan du få metoder och perspektiv som hjälper dig att hantera situationen.

Sök hjälp hos Företagshälsovården om du behöver det.