Coachning

Coachning är idag en väletablerad företeelse och används både inom arbetslivet och i privatlivet. Coachning delas vanligen in i kategorierna ”executive coaching”, “buisness coaching”, “career coaching” och “life coaching” men gränsen mellan dem är flytande och det är snarare regel än undantag att man i en coachning berör flera av kategorierna.

Coachning har vuxit sig allt starkare som fenomen under senare år men är ingen ny företeelse. Redan i början av 1840-talet dök begreppet ”coach” upp vid universitetet i Oxford som benämning på en privatlärare eller handledare som stöttade och förberedde enskilda studenter inför examinationer. I slutet av 1880-talet fördes begreppet över till idrotts¬världen där det fortfarande lever kvar.

Modern coachning har sin grund i psykologisk teori men också i filosofi och pedagogik. Bland de mer inflytelserika psykologiska teorierna kan man nämna positiv psykologi, systemteori, kognitiv och dynamisk psykologi. I länder som Storbritannien, Australien och Danmark forskar och undervisar man i ”Coaching Psychology” vid flera universitet och utvecklar också metoder för evidensbaserad coachning.

Coachning handlar om att stärka och utveckla individen och kan användas vid olika situationer i livet. Det kan handla om att utvecklas som ledare (executive coaching), att hitta nya strategier i karriären eller för att hitta nytt jobb (career coaching) att nå affärsmål eller verksamhetsmål (business coaching) eller för att nå mål i livet (life coaching).

Hur går det till?

All coachning handlar om att få individen att upptäcka sina styrkor och att kunna använda dem på ett optimalt sätt, att undanröja eller ta sig förbi hinder, att kunna formulera och nå mål, att frigöra energi och kreativitet. Inte sällan handlar det också om att förändra individens syn på sig själv.

Coachen använder olika tekniker för att stötta sin klient i dennes process där fokus ligger på ett aktivt lyssnande och att coachen ställer frågor men också att klienten uppmuntras till handling, att omsätta de insikter som coachningen ger till praktisk handling.

Inte sällan kan en coachning också innefatta att klienten får konkreta uppgifter att jobba med eller fundera över mellan träffarna med coachen.

All coachning sker inte heller individuellt utan coachning i grupp förekommer också. Det kan handla om en ledningsgrupp som vill utvecklas eller om individer som får karriärcoachning i grupp.

Vart ska man vända sig?

Att jobba professionellt med coachning kräver gedigen psykologisk kunskap inte bara om coachning utan också kunskap om inre psykologiska processer; vilka mentala faktorer som motiverar en människa respektive hindrar henne från att komma vidare.

Psykologer har kunskapen att dels göra en god analys av individen samt vilka olika psykologiska verktyg som finns att tillgå för en förändring.

Vidare behövs kunskap om det professionella samtalet, processerna som uppstår i mötet mellan individer (coach och klient), förmågan att se när coachning är lämpligt för klienten och när det kan behövas andra insatser, som t.ex. psykoterapi.

Eftersom coachning har spritt sig med sådan fart de senaste åren har det också gjort att antalet utövare vuxit i takt med marknadens efterfrågan. Likaså gäller det för olika utbildare som erbjuder kurser i att bli coach.

Många av dessa, både enskilda utövare och utbildningsanordnare hänvisar till att man är certifierad eller diplomerad eller att de kurser man ger leder till certifiering/diplomering.

Dessa certifikat och diplom innebär dock inte någon garanti för att utövaren faktiskt behärskar coachning på det professionella sätt som man som klient har rätt att förvänta sig. Inte heller att de kurser som ges på motsvarande sätt håller den kvalitet man utger sig för att leverera.

Viktigt att kontrollera utbildning

Till skillnad från en yrkeslegitimation (som utfärdas och kontrolleras av Socialstyrelsen) finns det ingen som utövar tillsyn över den som är certifierad eller diplomerad, inte heller finns det någon som har tillsyn över de som utbildar coacher. Det är alltså helt fritt fram för vem som helst att utfärda certifikat och diplom och själv ange vad som krävs för att bli certifierad/diplomerad.

Så, för den som vill komma i kontakt med en coach gäller det att vara noggrann och uppmärksam på coachens utbildningsbakgrund och erfarenhet.