Mötet mellan förälder och lärare

Med bra kommunikation mellan lärare och förälder kan man både undvika och snabbare komma tillrätta med eventuella problem. För att kunna ta fram gemensamma planer och lösningar är det viktigt att komma ihåg att alla har elevens/barnets bästa i fokus.

Det är alltid bra att vårda relationen mellan skolans personal och elevens vårdnadshavare, men det kan krävas både ödmjukhet och respekt.

Om det uppstår problem för eleven i skolan är det ännu viktigare att man kan samarbeta och använda sig av varandras kunskap.

För att kunna sätta in rätt åtgärder måste alla inblandade – lärare, eleven och föräldrarna – känna att man har ett gemensamt problem och ett gemensamt mål som man ska arbeta mot tillsammans. Föräldrar som inte kan eller vill se problem måste få hjälp att lyfta blicken samtidigt som lärare måste ta oroliga föräldrar på allvar.

Problem svårt att ta in

Information och uppmärksammande av problem ska i förlängningen leda till förbättrade möjligheter och förutsättningar för eleven att tillgodogöra sig undervisningen. Ändå kan det vara väldigt svårt för en förälder att ta in att deras barn har problem.

Det kan vara tufft att acceptera att ens barn inte riktigt är som alla andra. Dessutom kan det vara känsligt att prata om problem och känsliga situationer inom familjen, som eventuella skilsmässor och missbruk.

Skolans personal måste hitta sätt att både nå fram till och bemöta föräldrar. Det är viktigt att vara medveten om att alla människor befinner sig på olika mognadsnivåer och i olika dagsform. Försök att nå personen där den är och att inte ha några förutfattade meningar.

Ödmjukhet och lyhördhet

Som lärare är det viktigt att gå in i sin professionella roll när man talar med föräldrar om problem i skolan, att vara öppen och ställa frågor istället för att bara redogöra för sin egen bild av situationen.

Det är lätt att föräldrar uppfattar information som kritik snarare än en möjlighet till förbättring. För en förälder i en redan stressig vardag blir lösningen inte helt sällan att skylla problemen på skolan.

Men problemet kan även vara det omvända. En lärare kan vara väl medveten om att en elev har problem, men samtidigt ha svårt att se att det kan vara på grund av situationen i skolan. Det är viktigt att kommunikationen och lyhördheten fungerar åt båda hållen.

Ta hjälp utifrån men inifrån

Elevhälsoteamet kan ha en stödjande roll om det uppstår konflikter mellan lärare och föräldrar. Att förmedla olika perspektiv är en del av deras yrkesroll och det kan vara bra med en tredje samtalspart som är knuten till skolan men ändå är utomstående.

Trots eventuella motsättningar bör man utgå från att alla inblandade gör så gott de kan och ser till barnens bästa. Om man försöker att se någon som sin medhjälpare så blir de också ofta det.

Specialpedagogen Meg kallas in

Nioårige Erik har en ADHD-diagnos och är väldigt utagerande. Hans mamma tycker att han blir missförstådd och orättvist behandlad av sina lärare. Hon anser att han inte får rätt hjälp. Konflikten är ett faktum.

Skolans personal undviker Eriks mamma, Eriks mamma bråkar och Erik och klassen mår dåligt.

Specialpedagogen Meg kallas in. Hon får kontakt med Erik och vinner på så sätt hans mammas gillande.

Meg lyssnar på mamman och lärarna. Hon får höra mycket ilska men som utomstående behöver Meg inte ta åt sig av någons missnöje. Det som målas upp är två helt skilda bilder av verkligheten. En där Erik fungerar och en där Erik får utbrott och mår dåligt.

Meg förmedlar mammans argument till lärarna och beskriver deras situation för mamman. Resultatet blir att Erik får en resurs han trivs med och situationen förbättras.

Meg följer upp arbetet genom handledning av lärare och resurs. De fortsätter att utveckla åtgärderna och pratar om vad som fungerar och vad man kan göra annorlunda.

Ta föräldrar på allvar

Är man som förälder orolig för sitt barn ska man kunna höra av sig till skolan och få till ett samtal. Lärare får aldrig glömma att de är den part som måste vara professionell i samtalen med föräldrar. Föräldrar kan ibland ha goda skäl att vara oroliga eller arga och det är naturligt för en förälder att ta sitt barn i försvar. Som lärare vinner man mycket på att lyssna och ta i det föräldrar har att säga, innan man ger dem skolans syn. När det gäller yngre barn är det ofta en bra idé att bjuda in föräldrar att vara med i skolan under en dag, om bilderna av hur det fungerar kring barnet skiljer sig mycket åt.

Elever som har problem men inte är utagerande och stör riskerar ibland att komma i skymundan eller i alla fall att uppmärksammas senare än de kamrater vars problem märks mer. I de fallen kan föräldrar ibland behöva ligga på skolans personal för att få situationen utredd.

Använd varandra

Lösningsfokuserade samtal mellan lärare och föräldrar är ofta effektiva. Försök att få alla inblandade att dela med sig av sin bild av situationen.

För lärare kan det ge nya perspektiv och tankar att ställa frågor som: Hur tycker du att ditt barn mår och fungerar? Hur går det med läxläsningen? I vilka situationer kan det bli bråk hemma? Vad händer då och hur hanterar familjen det?

Glöm inte att vända på frågeställningen och ta reda på vad som fungerar bra i skolan respektive hemmet. Genom att jämföra situationerna i skolan och hemmet kan man hitta ledtrådar till såväl bakomliggande problem som lösningar.