Specialiserade psykologer

Psykologer är specialister i psykologi, men kan specialisera sig ytterligare inom områdena; Arbetslivets psykologi, Pedagogisk psykologi eller Klinisk psykologi.

Arbetslivets psykologi

Arbetslivets psykologi omfattar tre huvudområden; Arbetspsykologi, Personalpsykologi och Organisationspsykologi. Inom samtliga områden arbetar psykologer med bedömning, utredning, metodutveckling och olika typer av insatser/interventioner.

Arbetsmiljöns psykologi: t.ex. arbetsmiljöfrågor inklusive hälsa och stress, arbetsanalys, interaktion mellan människa och maskin/IT-miljöer, riskuppfattning/riskanalys. Såväl förebyggande insatser som rehabilitering av enskilda individer ingår.

Personalpsykologi: t.ex. ledarutveckling och ledarskap, rekrytering och urval, konflikthantering, motivationsfaktorer och karriärplanering
Organisationspsykologi: t.ex. organisationsutveckling, strategiskt ledarskap, teambuildning och grupputveckling, kommunikation och information, konflikter inom och mellan grupper.

Erkända inriktningar inom området är, Arbetsmiljöns psykologi, Personalpsykologi, Ledarskapets psykologi samt Organisationspsykologi

Pedagogisk psykologi

Pedagogisk psykologi omfattar psykologarbete inom organisationer vars främsta uppgift är att identifiera och stödja människors förmåga att utveckla sin kompetens och sina resurser från en utvecklings- eller funktionsnivå till en högre sådan. Benämningen Pedagogisk psykologi är motiverad genom att de organisationer och verksamheter som här nämnts alla har en pedagogisk eller fostrande uppgift.

Förebyggande insatser, utvecklingsarbete och utbildning utgör hörnstenar i arbetet. Detta psykologarbete bedrivs vanligen inom barnomsorg, förskola, skola, universitet, högskola, mödra- och barnhälsovård, socialtjänst och förebyggande hälsovård.

Psykologens uppgift i dessa organisationer är att tillföra psykologisk kunskap och att medverka till att utveckla verksamheten och organisationen. Psykologisk teori och metod anpassas för den pedagogiska miljö vari psykologen arbetar och denne bistår med psykologiskt kunnande när det uppstår störningar i verksamheten. Vidare ingår att på individ-, grupp- och organisationsnivå minska, eliminera och kompensera för svårigheter eller funktionshinder.

Erkända inriktningar inom området är Förskolepsykologi, Skolpsykologi, Personal/organisation, Funktionshindrens psykologi samt Hälsopsykologi.

Klinisk psykologi

Klinisk psykologi rör tillämpningen av vetenskapligt baserad psykologisk kunskap om psykisk hälsa och ohälsa. Arbetet syftar till att förebygga, utreda och behandla psykisk dysfunktion, psykiskt lidande och/eller problem i livsföringen för enskilda personer, familjer och grupper.

Den kliniska psykologen utvecklar den kliniska psykologin genom uppföljning, kritisk granskning och revidering såväl av det egna arbetet som av metoder och teorier.

Kliniskt psykologarbete bedrivs främst inom offentlig och privat hälso- och sjukvård, men även inom socialtjänst, arbetsliv, kriminalvård, universitet, skola med flera institutioner.

Erkända inriktningar inom området utgörs av Klinisk vuxenpsykologi, Klinisk barn- och ungdomspsykologi, Neuropsykologi, Funktionshindrens psykologi, Forensisk psykologi, Psykologisk behandling/Psykoterapi samt Hälsopsykologi.