Behandling av barn

När man som förälder känner att man inte längre räcker till för att hjälpa sitt barn, behöver man söka professionell hjälp. Många gånger kan det räcka med en eller ett par konsultationer så att man får verktyg att själv lotsa barnet rätt. Ibland krävs det mer omfattande behandlingsinsatser. Att behandla barn är ett tacksamt arbete, i och med att barn är förändringsbenägna, och deras problem ofta är i sin linda.

Psykologisk behandling av barn sker i Sverige sällan med bara barnet. Ibland träffar behandlaren föräldrar och barn tillsammans, men det händer också att det bara är föräldrarna som tar del av behandlingen.

Vid några behandlingsformer träffar barnet en terapeut ensam eller i grupp tillsammans med andra barn, men då pågår oftast en parallell föräldrabehandling samtidigt. Skälet till detta är att barns problem alltid är beroende av föräldrarnas agerande.

Självklart bör man aldrig inleda en behandling utan att först vara på det klara med vad problemen handlar om. Därför inleds alla behandlingskontakter med att man får berätta om barnets och familjens livssituation.

Att hjälpa föräldrar att hjälpa

En hel del insatser för barn syftar till att hjälpa föräldrar att själva förändra barnets eller familjens livssituation eller sina förhållningssätt gentemot barnen. Ofta har föräldrarna, eller barnet, ett hum om varför det är som det är, men man kan behöva guidning av en terapeut för att formulera lösningen.

Kanske har man länge anat att något inte står rätt till i skolan eller så känner man att man själv inte är riktigt i fas med sitt barn. Räcker tiden aldrig till? Dignar barnet under höga krav? Har man hamnat i maktkamper?

När man sätter sig ner och sorterar sina tankar under strukturerade former tillsammans med en terapeut faller bitarna ofta på plats så att man får möjlighet att göra de förändringar som krävs för att komma på rätt köl igen.

Det finns också föräldrabehandlingar i grupp med fokus på speciella problemområden. Det kan handla om utagerande barn, barn med särskilda funktionsnedsättningar eller grupper för nyblivna föräldrar.

Att påverka beteenden

Barn som får Kognitiv beteendeterapi, KBT, förstår ofta instinktivt de psykologiska mekanismerna bakom metoden. Men för att terapin ska fungera krävs det att barnet själv upplever ett problem och är motiverat att kämpa mot det. Det kräver också mycket engagemang av föräldrarna, eftersom en stor del av terapin sker i form av hemuppgifter.

Ofta är det bra om alla vuxna runt barnet är införstådda med terapin, då det är viktigt att alla arbetar mot samma mål och förstår tankarna bakom behandlingsmetoden.

Det finns också ett flertal gruppbehandlingsmetoder, där barn med likartade problem träffas regelbundet tillsammans med en terapeut för att förändra negativa beteendemönster. Det kan handla om barn som är överdrivet ängsliga eller har problem med impulskontroll eller behöver träna på sociala färdigheter. Oftast träffas föräldrarna i en parallell föräldragrupp.

I vissa behandlingsformer för barn, på KBT-grund, arbetar man direkt med konsekvenser av olika beteenden för att förändra dem. Det har visat sig att positiva konsekvenser – belöningar – har mycket större effekt på beteendet än bestraffningar. Effektiva behandlingar fokuserar därför på att ligga steget före och uppmärksamma och uppmuntra allt positivt som barnet gör, i stället för att vänta med konsekvenser tills barnet gjort någon oönskat.

Att bearbeta genom lek och symboler

I en barnterapi på psykodynamisk grund följer terapeuten med i barnets lek. Genom terapeutens trygga bemötande och samspelet mellan barn och terapeut sker en känslomässig bearbetning som underlättar barnets utveckling.  Parallellt träffar föräldern en föräldraterapeut.

Att denna behandling inte är så vanlig, och främst används då barn har allvarliga känslomässiga problem, beror sannolikt mycket på att terapierna ofta är långa och därmed resurskrävande.

Då barn utsatts för trauman använder man sig ofta av lek eller skapande i behandlingen. Speciellt för yngre barn, som ännu inte har full tillgång till språket. Men även för lite äldre barn kan det vara lättare att närma sig det traumatiska genom att rita en bild av det, eller låta dockor vara med om samma sak.

Det finns också ett flertal olika samspelsbehandlingar som bygger på att barn, föräldrar och ibland även terapeuten, leker tillsammans. Ofta filmar man leken. Det kan då t ex bli tydligt vilka relationsmönster man har. Syftet med dessa behandlingar är ofta att stärka anknytningen och att hjälpa föräldrar att hitta nya förhållningssätt.